Féli Magyar Tanítási Nyelvíí Alapiskola - Tomášov

Zöld iskola - Zelená škola

Akčný plán Zelenej školy na školský rok 2006/2007



Úspech dosiahnutý v školskom roku 2005/2006 nás pobáda v tomto kole vynaloži ešte viac úsilia a pokúsi sa získa najvyššie možné ocenenie: titul *** Zelená škola.
V prvých dvoch ročníkoch sme získali veža užitočných skúseností, naša úspešnos presvedčila aj tých nedôverčivých. Pomoc a podporu v ďalšom ročníku nám prisžúbili: Obecný úrad Tomášov, Zväz maďarských rodičov na Slovensku, Zväz skautov, Občianske združenie Kormorán, občania obcí Tomášov, Malinovo a Vlky.


Primárne podmienky

Primárne podmienky sa škole podarilo splni už v 0. ročníku. Teraz sa snažíme tento stav zachova.
Po podaní prihlášky bolo obnovené Kolégium Zelenej školy, rozšíril sa počet zástupcov žiakov.



Projektové úlohy




1. Výchovno - vzdelávací proces


Vo vyučovacom procese je environmentálna výchova zabudovaná do časovo - tematických plánov všetkých predmetov. Škola odoberá časopisy s ochranárskou tematikou a sprístupňuje ich žiakom.
Každá trieda má vlastnú nástenku s aktuálnymi témami životného prostredia, na chodbe je umiestnená centrálna nástenka.
V tomto školskom roku plánujeme zorganizova:
 • minimálne 2 osvetové akcie pre širokú verejnos
 • environmentálny týždeň v máji
 • prezentáciu slovenskej a zahraničnej environmentálnej a ekologickej filmovej tvorby pre žiakov školy
 • účas žiakov na rôznych prírodovedných súažiach
 • účas žiakov na rozličných umeleckých súažiach s ENV tematikou
  Podporujeme
 • publikačnú činnos žiakov s ENV tematikou
 • samostatnú prácu žiakov pri riešení aktuálnych ENV problémov nášho regiónu
 • štúdium dennej tlače žiakmi za účelom oboznámi sa s aktuálnymi problémami životného prostredia



  Plánujeme na tento školský rok
 • pomocou rodičov a sponzorov vybudova učebňu v prírode
 • pokračova v budovaní ekoplochy - botanického náučného chodníka na školskom dvore
 • zapoji sa do obecných projektov na revitalizáciu verejných priestorov a parkov
 • zorganizova koncoročný výlet pre žiakov ako odmenu pre celoročnú prácu (účastníci sa určujú bodovaním školských aj mimoškolských aktivít)
 • zorganizova minimálne dve finančné zbierky na podporu humanitných organizácií
 • získa finančné prostriedky z rozličných grantov na školu v prírode pre všetkých žiakov školy
 • návštevu odbornej výstavy zameranej na problematiku životného prostredia



  2. Voda


  Voda je jedných zo základných podmienok života na Zemi, jeho množstvo je obmedzené. Preto voda potrebuje ochranu proti plytvaniu a znečisovaniu. Preto
 • poukazujeme na možnosti šetrenia vodou
 • pokúsime sa o zachytávanie dažďovej vody do suda na polievanie
 • sledujeme spotrebu vody v škole
 • poruchu vodovodných kohútikov a WC- splachovačov okamžite hlásime školníkovi
 • na zvlčenie vzduchu v triedach sú zriadené odparovače a podža možnosti izbové fontánky


  3.Odpad


  Pre zníženie objemu komunálneho odpadu prevádzkujeme separovaný zber nasledovne:
 • papier
 • plasty
 • PET - fžaše
 • sklo
 • monočlánky
 • chlieb - pečivo
 • organický odpad
  Pri nákupe zošitov sa uprednostňujú výrobky z recyklovaného papiera. Takisto papierové utierky a toaletný papier sa kupuje výlučne z recyklovaného materiálu.


  4. Energia


  Na škole sú zavedené prísne opatrenia na šetrenie s energiou, priebežne sa sleduje a vyhodnocuje spotreba:
 • týždenníci a chodbová služba sleduje podmienky používania osvetlenia školských priestorov
 • týždenníci zabezpečujú optimálne vetrenie tried
 • intenzita kúrenia je regulovaná podža vonkajšej teploty

  5. Doprava


  Žiaci našej školy dochádzajú z viacero obcí. Ich bezpečnos zaisujeme nasledovne:
 • na požiadanie obce boli vyznačené prechody pre chodcov na trase od autobusovej zastávky do školy
 • obecný úrad dal vybudova chodník pre žiakov popri telocvični, aby nechodili po ceste
 • žiakov 1. - 4. ročníka vyprevádza službukonajúci pedagóg
 • do areálu školy je vjazd zakázaný
 • plánujeme vybudova uzamykatežný priestor pre bicykle


  6. Zeleň


  Pre vytvorenie zdravého a estetického prostredia každá trieda si vyzdobí vlastnú miestnos rastlinami.
 • školský dvor využívame na oddych a zotavenie žiakov počas vežkej a obedňajšej prestávky
 • poriadok na školskom dvore si udržiavajú žiaci, každá trieda má vlastné územie
 • každoročne zvežaďujeme zeleň
 • deviataci sadia tzv. pamätný strom
 • uprednostňujeme pôvodné rastlinné druhy pred “módnymi”


  7.Ochrana prírody a humánny prístup k zvieratám


  Aktívne sa zapájame do praktických environmentálnych činností:
 • staráme sa o živočíchov nášho areálu: vyhotovíme skrýše a kŕmidlá pre vtákov
 • počas celej zimy týždenne 3-krát doplňujeme kŕmidla, krmivo získame od sponzora
 • využívame liečivé rastliny na školskom dvore na zber kvetov a plodov
 • na zlepšenie vzahu detí a domácich zvierat organizujeme výstavu drobných zvierat pre širokú verejnos, doplnenú o prednášku odborníka na chov drobných zvierat

  8. Používanie ekologických materiálov a produktov, stravovanie

  Pri údržbe školy, na technickej výchove a výtvarnom krúžku sa používajú prírodné materiály a ekologické výrobky.
  Pri upratovaní školy sa používa čo najmenej chemických látok.
  Školská jedáleň zhotovuje obedy podža predpisov.
  Zdravé stravovanie sa propaguje v projekte Zdravá škola: organizujú sa ovocno - zeleninové dni pod heslom “Všetko má svoj čas “ a podporuje konzumáciu sezónneho ovocia a zeleniny. Ovocie a zeleninu získavame od sponzorov pl. slivky, jablká, reďkovka, kapusta, mrkva, ...





  A “Zöld iskola” cím megvédésére készül a Féli Magyar Tannyelvű Alapiskola


  A 2004/2005-ös tanévben iskolánk bekapcsolódott a Zöld iskola cím megszerzéséért meghirdetett verseny 0. évfolyamába. Az elért 644 ponttal bebizonyítottuk, hogy az iskola már a verseny kihirdetése előtt sok-sok évvel a most papírra vetett szempontok szerint igyekezett megszervezni mindennapjait. Így lényegében a létező tevékenységeket kellett bemutatni, amelynek sokfélesége a tantestület tagjainak kötelességeken túlmutató munkájáról tanúskodik. Az értékelésből kiderült, hogy az iskolában mindenki kivette a részét a munkából, sikerült felkelteni a diákok érdeklődését a verseny iránt. A szülőkkel és a községgel való jó együttműködést bizonyítják az együtt végzett feladatok.
  A Zöld iskola 2005/2006-os évi akcióterve a már lerakott alapokra épít és beleépült az iskola environmentális nevelés tantervébe. A versenyben való részvétel legfőbb feladata természetessé tenni a diákok számára a környezetvédelmet, a környezetkímélő magatartást és egészséges életmódot. Ezért május 15-től 19-ig Environmentális hetet hirdettünk nemcsak az iskola tanulói, hanem minden érdeklődő számára.
  A hetet “A rejtett szépséget keressük” elnevezésű kiállítás nyitotta meg, amely a gyerekek hulladékanyagokból készült alkotásait mutatja be. A gyermeki fantázia korlátokat nem ismerő szárnyalása bizony útmutatás lehetne a felnőttek számára is!
  A főzőszakkör tagjai már hétfő délután izgatottan nyüzsögtek a konyhában, készültek a keddi nagy bemutatkozásra. Nagy Ilona tanító néni vezetésével nem kisebb dologra vállalkoztak, minthogy megismertessék – megkóstoltassák iskolatársaikkal és minden látogatóval az egészséges táplálkozásban nélkülözhetetlen szójatermékeket és egyéb finomságokat.
  Kedd reggel becses vendég fogadására készült az iskola apraja – nagyja: Miklós László, Szlovákia környezetvédelmi minisztere fogadta el meghívásunkat. Megérkezésekor az iskola igazgatója, Jančošek Margit fogadta a miniszter urat és kísérőit majd kalauzolta őket végig a kiállításon az eko-ételek bemutatója felé. A lányok izgalmától csak az örömük volt nagyobb, amikor a miniszter úr végigkóstolva a kínálatot elismeréssel megdicsérte ügyességüket.
  Ez alatt az osztályok kivonultak az iskolaudvarra és felsorakoztak a nap fő eseményére, az ünnepélyes faültetésre. Hagyományteremtő céllal ültette el emlékfáját a tavalyi kilencedik osztály, ajándékul az iskolának, fiatalabb diáktársaiknak. A most elballagni készülő végzősök abban a megtiszteltetésben részesültek, hogy Miklós László környezetvédelmi miniszterrel ültethették el saját fájukat.
  A vendégek és Szalay József polgármester üdvözlése után bevezetőként Jančošek Margit igazgatónő Az erdő fohászát olvasta föl, figyelmeztetve a fák rendkívüli fontosságára világunkban. Majd ismertette az diákok természetvédelmi versenyeken elért eredményeit: kiosztotta az országos Envirootázniky és Katedra természetvédelmi verseny sikeres résztvevőinek az okleveleket. Utána a miniszter úr beszélt a környezetvédelem egyre növekvő fontosságáról, a gyermekek lehetőségeiről és feladatairól ezen a téren. Méltatta a Zöld iskola cím megszerzésére tett erőfeszítéseket és további hasonló sikereket kívánt a jövőben. Majd teljes természetességgel fogta a lapátot és folyamatosan magyarázva mit miért tesz, szakszerűen elültette az ajándékba hozott facsemetét. Juharfát ültetett, amely valamikor ezen a tájon az erdők gyakori fája közé tartozott, napjainkban elvétve találkozunk vele. A parkokba is leggyakrabban különféle nemesített változatait ültetik, pedig szépségben nem marad el mögöttük ez a hazai fajta sem.
  A héten még bemutatásra kerültek a kilencedikesek által készített környezetvédelmi témájú felmérések, felhívások és poszterek Újfajta hulladékok osztályzott gyűjtése indult pénteken: ezentúl a használt elemek és a műanyag palackok biztonságos likvidációját segíti az iskola. Befejeződött a tavaszi papírgyűjtés: ha összeadjuk az ősszel gyűjtött mennyiséggel, 286 fát mentettünk meg a kivágástól!
  S hogy az állatokról se feledkezzünk meg: a gyerekek egy fagyi, egy csomag rágó vagy egy üdítő árával járultak hozzá a pozsonyi állatmenhely fenntartásához. Az iskola mindenki előtt nyitva állt ezen a héten, szívesen látott vendégeink voltak a magyar és szlovák óvodások, valamint a szomszédos szlovák iskola tanulói is.
  Eseménydús hét volt, gyorsan elröppent. Maradnak a szép emlékek és az elhatározások: jövőre ismét megszervezzük, még szebben, még jobban, még érdekesebben!

  Mgr.Pomichal Mária
  A Zöld iskola koordinátora




  Kolégium Zelenej školy pri ZŠ s VJM v Tomášove v školskom roku 2005/06


  Zloženie kolégia Zelenej školy :

 • 1 pedagóg : Mgr. Pomichal Mária
 • 1 nepedagogický pracovník : Mózes Juraj
 • 1 žiak : Lengyelová Judita (+ Hideghétyová Monika,Nagyová Judita)
 • 1 rodič : Mgr. Macsiczová Emőke
 • 1 zástupca obecného úradu : Szalay Jozef - starosta obce Tomášov
 • Kolégium Zelenej školy sa uznieslo :

  a) Zapoji sa do súaže o získanie ocenenia "Zelená škola"
  b) Obháji v školskom roku 2005/2006 ocenenie "Zelená škola"
  c) Dosiahnu v školskom roku 2005/2006 min. 400
  v Tomášove, 27.9.2005  
  Mgr. Pomichal Mária vedúca projektu Mgr. Margita Jančošeková riaditežka školy





  Rozhodnutie Rady "Zelenej školy" pri ZŠ s VJM v Tomášove


  Zloženie Rady "Zelenej školy" :

 • 1 pedagóg : Máziková Mária
 • 1 nepedagogický pracovník : Mózes Juraj
 • 1 žiak : Lengyelová Judita (+ Hideghétyová Monika,Nagyová Judita)
 • 1 rodič : Macsiczová Emőke
 • 1 zástupca obecného úradu : Szalay Jozef - starosta obce Tomášov
 • Rada "Zelenej školy" sa rozhodla :

  a) Zapoji sa do súaže o získanie ocenenia "Zelená škola"
  b) Dosiahnu v školskom roku 2004/2005 ocenenie "Zelená škola"
  c) Dosiahnu v školskom roku 2004/2005 min. 200 bodov
  v Tomášove, 6.10.2004  
  Máziková Mária vedúca projektu Mgr. Margita Jančošeková riaditežka školy





  Környezetünk védelméről, az ökoiskola jelentőségéről


  Környezetünk az a hely, ahol mindannyian élünk, ezért nem mindegy milyen viszonyt alakítunk ki, - a napirenden megtapasztalható átfogó változás, fejlődés, cselekvés- és környezetünk között. Mert a változást tapasztaljuk jó és rossz értelemben is, a fejlődésre azonban új szemlélettel kell tekintenünk, mert már világossá vált napjainkra, hogy a fejlett ipari országok fejlődésének számos útja nyilvánvalóan fenntarthatatlan. A világ egyenlőtlenül fejlődött. Az emberiségnek sok problémával kell szembesülnie, számos problémát kell megoldania.

  Ma már a gazdasági növekedés ÚJ KORSZAKÁRA van szükség, olyan növekedésre, amely erőteljes, ugyanakkor egészséges, nem környezetromboló és társadalmilag FENNTARTHATÓ. A környezetvédelem napjainkra minden ember kötelességévé vált. Iskolánk vezetősége ebből a felismerésből határozta el, hogy az "Egészséges iskola" mellett az Ökoiskola projektjében is részt vesz.
  Tanulóink számára a tudás átadása mellett új etikát is szeretnénk átadni, amely az ember és a természet közötti kapcsolat új etikája. Ez a mi közös kihívásunk iskolánkon és szeretnénk, ha iskolánk minden tanulója és pedagógusa együttműködve a szülőkkel a tőle telhető legnagyobb mértékben teljesítené azokat a feladatokat, amelyeket a projekt tartalmaz.

  Csak így mindannyian együtt cselekedve és gondolkodva tudjuk megőrizni egészségünket, környezetünket pedig a jövő nemzedékei számára.
    Mázik Mária biológia-kémia szakos pedagógus az Ökoiskola koordinátora





  Büszkén viseljük a háromcsillagos Ökoiskola címet


  Iskolánk 2003. decemberében a Szlovák Köztársaság Oktatási- és Egészségügyi minisztériumától megkapta az "Egészséges Iskola" címet.

  A 2003/04-es tanévben azt a célt tűztük ki, hogy megszerezzük az Ökoiskola címet. November 3-án egy osztrák-szlovák bilaterális konferencia keretén belül kaptuk meg a háromcsillagos legnagyobb fokozatú értékelést, mind egyedüli magyar tanítási iskola Szlovákiában.
  A program keretében elvégzett munkákról olvassák el tanulóink Nagy Judit és Both Krisztína beszámolóját:
  A Féli Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola október 28-án elnyerte a háromcsillagos ökoiskola címet. Ezt a címet egész Szlovákiában csak három iskola kaphatta meg. Ezek közé mi is odatartoztunk. Ennek eléréséhez több kitűzött feladatot kellett teljesítenünk. Először az ökofaliújságot készítettük el, ahol különféle információk olvashatók a környezetvédelemről.
  Iskolánkban már 2001-től osztályozzuk a szemetet. Minden osztályban kettő szemétláda található, az egyikbe a papírt, a másikba az egyéb hulladékot rakjuk. A papírt saját készítésű szemétládába dobáljuk. A folyosón található szemétládába pedig a szerves hulladékot gyűjtjük.
  Tisztaságversenyt is szerveztünk. A legtisztább osztályok folyákony szappant nyertek.


  Minden osztályban zöldsarkat is alakítottunk sok-sok virággal, melyeket rendszeresen gondozunk. A radiátorokra saját kezűleg készített párologtatókat helyeztünk a levegő páratartalma miatt. Minden évben megrendezzük a gyümölcs- és zöldségkiállítást. A gyerekek ötletes díszeket alkotnak különféle zöldségekből. Az év folyamán háromszor szerveztünk papírgyűjtést. A tavalyi évben több mint 15 ezer kg papírt gyűjtött össze 129 tanuló.
  A falunkon végig folyó Kis - Duna környékén is egy brigádmunka keretén belül összegyűjtöttük a hulladékot.
  Az iskola környékén levő fákra madáretetőket raktunk. Egész évben magokat gyűjtöttek az alsó tagozat tanulói a madaraknak.
  Minden osztálynak van egy meghatározott része az iskolaudvarban is, ahol az év folyamán rendet tart.
  A papírt azért válogatjuk külön, mert újra fel tudják dolgozni. Így kevesebb fát kell kivágni. Az iskolánkban minden tanuló újrafeldolgozott papírból kapott füzeteket is.
  A környezetvédelem nagyon fontos minden élőlény számára. Erre az iskolában is tanítanak bennünket, aminek nagyon örülünk.

  Végezetül minden kedves olvasónak kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok.

    Mgr. Jančošek Margit A Féli Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatója





  Ökoiskola - Fényképek





  Click on the photo