Féli Magyar Tanítási Nyelvíí Alapiskola - Tomášov

Zöld iskola - Zelená škola - šk.rok 2009 / 2010

 
  Environmentálny audit 2009/2010
 
    Čo všetko sme museli preskúma - hžadanie nových možností
 
 
   Nové pravidlá Zelenej školy si vyžadujú iný prístup, ako to bolo v predchádzajúcich ročníkoch. Environmentálny audit nevystihuje presne pomery našej školy, preto máme priveža odpovedí "nie". Napriek tomu sme aj tento školský rok zrealizovali množstvo akcií s našimi žiakmi.
 
    Environmentálny audit 2009/2010

ť publikované dňa 27.06.2010

 
  Environmentálny akčný plán 2009/2010
 
 
   Kolégium Zelenej školy na svojom prvom zasadnutí zhodnotila dosihnuté výsledky v predchádzajúcich ročníkoch. Členovia Kolégia po krátkej debate rozhodli, že našou prioritnou témou v školskom roku 2009/2010 bude kapitola Zeleň.
 
    Environmentálny akčný plán

ť publikované dňa 27.06.2010

 
  A Zöld iskola kollégiuma - Kolégium Zelenej školy
 
 
Minden tanévben megújul a Zöld iskola kollégiuma, amely irányítja az iskolában folyó munkát. Tagjai diákok, tanárok, szülők és község képviselőjeként Szalay József polgármester.

ť publikované dňa 27.06.2010

 
  Az iskolai EKO–KÓDEX megalkotása
 
 
   2008 március – május Ebben az iskolaévben az 5. osztályt illette meg a Zöld Vándorkupa, amely mindig a „legzöldebb“ tanteremmel nyerhető el egy évre. Azötödikesek értelmes és nagyon ügyes gyerekek. Részletekben megnéztük a Zöld Iskola rövidfilmjeit az environmentális problémákról. A következő lépésben kiválasztották, mi lehet a legfontosabb az egészséges és tiszta környezet megőrzéséhez. Az egyes fogalmakhoz színeket társítottunk. Így alakult ki az iskola Eko – kódexének szimbolikája: Piros szív – mindennek az alapját az emberek közötti jó kapcsolatok képezik, ha kölcsönösen figyelünk egymásra, könnyebben megoldhatjuk a gondokat A szívből kinőtt egy virág: Zöld levelek – egészséges környezetben egészségesen élhetünk A növényeknek és állatoknak is joguk van az élethez A virág sárga közepe – az iskolánk az envoronmentális nevelés központja, igyekszünk példát mutatni A virágszirmok: Világosbarna – vegyszereket óvatosan használj! Barna – az osztályzott hulladék másodlagos nyersanyag! Szürke – ha lehet, járj gyalog vagy kerékpáron! Kék – takarékoskodj a vízzel, ez a legértékesebb ásványkincs! Narancssárga – Vásárláskor figyelj, kerüld az egyszerhasználatos árukat! Sárga – az energiát termelni kell, ezért takarékoskodj vele!

ť publikované dňa 24.06.2010

 
  Eko-kodex
 
 
Vznik nášho EKO-KODEX–u Marec –máj 2008 O pomoc som požiadala Zelenú triedu, teda piatakov. Sú to vnímavé a šikovné deti. Po častiach sme si pozreli Zelený balíček –krátke náučné filmy o envi-ronmentálnych problémoch. V nasledujúcej fáze vyberali, čo je pre nás najdô-ležitejšie pre zachovanie zdravého životného prostredia. K pojmom priraďovali farby. Takto vznikla symbolika nášho Eko-kodexu: Červené srdce – základom všetkého sú dobré medzižudské vzahy, ak sa navzájom rešpektujeme, žahšie vyriešime problémy Zo srdca vyrastá kvet: Zelené listy – v zdravom prostredí môžeme ži zdravo Rastliny a zvieratá majú tiež právo na miesto na Zemi Žltý stred – naša škola je centrom environmentálnej výchovy, snažíme sa by príkladom Lupienky kvetu: svetlohnedá – chemikálie používajme opatrne a len v nutných prípadoch hnedá – vytriedením odpadov získame druhotné suroviny šedá - používaj podža možnosti bicykel, alebo choď peši modrá – šetri vodou, je to najcennejšia surovina oranžová – nakupuj s rozumom, vyhýbaj sa jednorazovým veciam žltá – energia sa musí vyrába, preto šetri !

ť publikované dňa 24.06.2010

 
  A Zöld iskola program
 
 
Alapiskolánk már a 0. próbaévfolyamban is aktívan bekapcsolódott ebbe a Nagy-Britanniából indult környezetvédő programba. A 2004/2005-ös tanévben sikeresen megszereztük a Zöld zászlót, amely azóta is iskolánk folyosóján díszeleg. Eredményeink évről-évre javultak. Az utóbbi három évben a legmagasabb, három csillagos minősítést szereztük meg a tantestület áldozatkész szervezőmunkája és tanulóink aktivitása segítségével. Az iskola mindennapjait átszövi a környezettudatos magatartásra való nevelés. A gyakorlati tevékenységekről iskolánk tiszta, szép és rendezett arculata tanúskodik. Folyamatosan szépül az iskolaudvar, ez évben egy játszótérrel és kinti tanteremmel gazdagodott a tanulók nagy örömére. Az osztályokat és folyosókat sok-sok cserepes növény teszi vidámabbá, otthonosabbá. Nemcsak az iskolában dolgozunk szorgalmasan a szép környezetért: rendszeresen segítünk rendet tartani a falu parkjaiban és a Kis-Duna partján.

ť publikované dňa 24.06.2010

 
  Projekt Zelená škola
 
 
Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským v Tomášove sa zapojila do projektu Zelená škola, ktorá je environmentálnym programom z Vežkej Británie, už v jeho nultom ročníku. V školskom roku 2004/2005 sme úspešne získali Zelenú vlajku, ktorá dodnes skrᚾuje chodbu našej školy. Naše výsledky boli z roka na rok lepšie. V posledných troch rokoch sme dosiahli najvyššie, trojhviezdičkové hodnotenie vďaka obetavej práci pedagogického zboru a aktivity našich žiakov. Život našej školy je úzko prepojený s environmentálnou výchovou. O praktických aktivitách svedčí čisté, pekné a usporiadané okolie školy. Školský dvor neustále zvežaďujeme, v tomto roku pribudlo na vežkú rados žiakov ihrisko a malý altánok - učebňa v prírode. V triedach a na chodbách zdobí prostredie veža izbových kvetín. Za pekné prostredie nepracujeme len v škole: pravidelne pomáhame udržiava čistotu v obecných parkoch a pri Malom Dunaji.

ť publikované dňa 24.06.2010

 
  Zelená škola - Zöld iskola
 
 
Na tomto mieste nájdete v krátkom čase nové správy a zaujímavosti projektu Zelená škola.

ť publikované dňa 20.12.2009